77 housing units, purchase group.

About the project

77 housing units, purchase group in the Ziporim neighborhood, Modiin.
The project includes garden apartments; 4,5, and 6-room apartments, and penthouses.

Map Location

Gallery

פרויקטים להשקעה

2019

פרויקטים להשקעה

2019

פרויקטים במודיעין

2019

פרויקטים להשקעה

2019

2/2018

10/2016

10/2016

10/2016

8/2016

8/2016

2/2016

2/2016

1/2016

1/2016

Main specs

Contact Us

  What is a Construction Association (Amuta)?

  An Amuta, or a non-profit organization, is a legal entity established for a specific purpose or goal. It is registered and managed according to the laws pertaining to Amutot in Israel. A Construction Amuta is an association established for the purpose of building a housing complex for the benefit of its members. Before submitting the tender, the Amuta recruits a number of members based on the number of housing units that can be built on the land . The Amuta purchases the land in trust for its members (the “beneficiaries”) and enters various agreements as trustee (through its Executive Committee), in order to further its objectives: This includes contracting the services of planning consultants, building contractors, management companies, banks, and so forth.

  Buyer Information

  מידע לרוכשים

  הודעות

  • 29/03/18

   שלום רב,
   במהלך חג הפסח וחול המועד הקבלן ונציגיו יהיו בחופשה.
   לרשותכם קיים מס’ טלפון לחירום עבור תקלות דחופות בלבד שאינן סובלות דיחוי של מאיר כהן.
   אנו מדגישים וחוזרים אין לפנות לטלפון זה אלא אם ישנן תקלות שאינן סובלות דיחוי:

   א. מפגעי בטיחות
   ב. סתימות ביוב ונזילות מים
   ג. מפגעי בטיחות חשמליים
   ד. ליקויי איטום שאינם סובלים דיחוי
   נא להפעיל שיקול דעת והתחשבות בקבלן ולא להזעיק אותו ללא הצדקה אחרת זה עלול לפגוע בפניות שבאמת נדרשת התערבות מידית.
   מס’ הנייד של מאיר- 052-5195551
   במהלך חג הפסח וחול המועד משרדי אילה א.ג.מ יהיו סגורים. נשוב לעבודה אחרי החג.
   מאחלים לכם חג פסח כשר ושמח.

  • 14/5/17

   <p>ברי עמותת גבעות מודיעין שלום רב,<br />
   להלן עדכון בנושא טופס 4 וצפי לאכלוס.<br />
   כידוע לכם, וועד העמותה, חברת הפיקוח ואנחנו פועלים באינטנסיביות מול הקבלן על מנת לקדם, לסייע ולהביא את הפרויקט לסיומו.<br />
   הלחץ המועל על הקבלן בא לידי ביטוי בין היתר בפגישות תכופות עם הקבלן, בסיורים ופגישות בשטח של הנהלת החברה בראשות ג’קי עם הקבלן ונציגיו שלוש פעמים בשבוע, בסיוע ויעוץ לקבלן גם בעניינים הביורוקרטים והתפעוליים שבאחריותו לצורך קבלת טופס 4 ועוד.<br />
   בפגישה נוספת שנערכה ביום רביעי האחרון, ה- 1.11.17, בהשתתפות חברי וועד העמותה, וועדת הביקורת, המפקח וחברת אילה א.ג.מ, נמסר ע”י נציג הקבלן לוח זמנים לקבלת טופס 4 ולאכלוס כדלקמן:<br />
   – בניינים 1,2,3,8 צפי לקבלת טופס 4 בסמוך ל- 20.12.17. לאחר קבלת טופס 4 תגיע חברת החשמל לחשמל את הדירות (תהליך של כשבועיים-שלושה) ולאחר מכן יזמן הקבלן את הדיירים לקבלת מפתח- דהיינו סביב אמצע חודש ינואר 2018.<br />
   – בניינים 4,5 – הקבלן עושה מאמצים לקבל טופס 4 יחד עם ארבעת הבניינים שלעיל אך בשלב זה הדבר אינו וודאי. הקבלן ציין שבכל מקרה, להערכתו שני הבניינים יקבלו טופס 4 בפער של עד שבועיים מארבעת הבניינים הנ”ל, ולאחר תהליך של חשמול הדירות ע”י חברת חשמל יתחיל האכלוס- מוערך סביב סוף ינואר 2018. הערכה מדויקת יותר אמורה להתקבל מהקבלן בעוד כשבועיים.<br />
   -בניינים 6,7,9,10- הקבלן אמור למסור מועד לקבלת טופס 4 בעוד שבועיים. מכל מקום, נראה שהקבלן לא יצליח לקבל טופס 4 לבניינים אלו לפני תחילת חודש פברואר. כאומר, בעוד שבועיים אמור להימסר הצפי ונוכל לעדכן.<br />
   אנו ממשיכים בביצוע בקרה ומעקב שוטפים אחר התקדמות העבודות באתר ובהפעלת לחצים במטרה להביא את הקבלן לצמצום בזמנים ככל שניתן.<br />
   נמשיך ונעדכן אתכם בהמשך.</p>

  • 14/5/17

   להלן מס’ עדכונים בנושא צפי לקבלת טופס 4 ואכלוס הדירות

   1. בשבועות האחרונים התקיימו, בנוסף לישיבות השבועיות עם נציגי הקבלן, גם מספר ישיבות בהשתתפות נציגות מהוועד המנהל של העמותה יחד עם הקבלן המבצע, י.ד כהן.
    2. בנוסף לכך נערכו פגישות ושיחות של הקבלן עם נציגי משרד השיכון, חברת החשמל, בזק והוט- בכל הנוגע לפיתוח הציבורי במתחם.
    3. מלבד קידום הפרויקט לכשעצמו, המטרה הייתה לגבש הערכות עדכניות בנוגע למועדי אכלוס יחידות הדיור.
    4. כידוע, אכלוס יחידות הדיור תלוי בשני תנאים מצטברים, שניהם באחריות הקבלן המבצע:
    א. האחד- מוכנות הדירות למגורים- וזאת לאחר תהליך הכולל בדיקת המפקח, תיקון ליקויים, סיור טרום מסירה של הדייר ותיקון ליקויים לצורך מסירת דירה.
    ב. השני- חיבור הבניינים והדירות לחשמל לאחר קבלת טופס 4- חברת החשמל נכנסת ומחשמלת את הדירות רק לאחר שהקבלן מקבל טופס 4 מעיריית מודיעין ופונה לחברת החשמל. בד”כ התהליך אורך שבועיים-שלושה לאחר קבלת טופס 4.
    קבלת טופס 4 גם היא באחריות הקבלן ומותנית במספר רב של תנאים, כשהעיקרים בהם, מלבד מוכנות הדירות למגורים, הינם:
    א. פיתוח ציבורי- כולל בתוכו עבודות של גורמים מפתחים כדלקמן: עבודות תשתית של חברת החשמל במתחם, עבודות בניית כביש, מדרכות, תאורה, גינון וכו’ המתבצעות ע”י משרד השיכון, עבודות תשתית של חברת בזק, הוט וכו’. על מנת לבצע את עבודות הפיתוח הציבורי ע”י הגורמים המפתחים באחריות הקבלן גם לתאם וגם לאפשר את כניסתם לשטח
    ב. הגשת אישורים שונים ע”י הקבלן לעירייה- כגון אישור כיבוי אש וכו’.
    5. סטטוס מוכנות הבניינים והדירות- הקבלן הגיש הערכות עדכניות ללוחות זמנים לסיום בנייתם, לפיהן חלק מהבתים יהיו מוכנים לבדיקת המפקח מטעם העמותה בחודש יוני וחלקם בחודש יולי. לאחר בדיקת המפקח ותיקון ליקויים ע”י הקבלן יוזמנו הדיירים לסיורי טרום מסירה, במסגרתם יציינו גם הם ליקויים שיש לראייתם לתקן בדירה. דיירים המעוניינים להגיע עם אנשי מקצוע מטעמם מתבקשים להיערך לכך מבעוד מועד עם אותם אנשי מקצוע. ההערכה היא שסיורי טרום המסירה של הדיירים יתקיימו במהלך יולי-אוגוסט בבניינים 1,2,3,8, ובשאר הבניינים – במהלך אוגוסט-ספטמבר.
    6. סטטוס הפיתוח הציבורי- הקבלן תיאם עם חברת החשמל כניסה לביצוע כבר השבוע. לאחר סיום עבודותיה יכנסו חברות בזק וכבלים. עבודות אלו צפויות להסתיים במהלך המחצית הראשונה של חודש יוני, והן מהוות תנאי לכניסת הקבלן מטעם משרד השיכון לעבודותיו. עבודות פיתוח אלו צפויות להסתיים לקראת אמצע-סוף חודש אוגוסט. לעניין זה נציין, כי אילו היה השטח מוכן ע”י הקבלן במועד מוקדם יותר כנדרש, עבודות אלו היו מסתיימות מוקדם יותר.
    7. טופס 4- הקבלן יכין את כל האישורים הנדרשים להגשה לעירייה במקביל לביצוע עבודות התשתית, אך יוכל להגיש את הבקשות לטופס 4 רק עם סיום עבודות משרד השיכון. בהתאם לכך, הצפי לקבלת טופס 4 הינו במהלך סוף אוגוסט-תחילת ספטמבר.
    8. חישמול הדירות- כאמור, עם קבלת טופס 4 יוכל הקבלן להזמין שוב את חברת החשמל- הפעם על מנת לחשמל את כל אחת ואחת מהדירות. מיד לאחר חשמולה של דירה ניתן למסור אותה לדייר.
    9. מסירת חזקה (מפתח) לדיירים- לאור האמור הצפי לתחילת אכלוס הינו סוף ספטמבר-תחילת אוקטובר. תהליך האכלוס נמשך כחודשיים ממסירת הדירה הראשונה לאחרונה.
    10. ענף הבנייה בישראל מתאפיין ברמת אי ודאות גבוהה יחסית, ובכלל זה באי ודאות בעניין משך הבנייה, עבודות הפיתוח ובסופו של יום- האכלוס, ויש להביא זאת בחשבון גם כעת בהיערכותכם לקראת האכלוס. יחד עם זאת, לשמחתנו הפרויקט עדיין אמור להיות בין הפרויקטים הראשונים שיאוכלסו בשכונת ציפורים, בה מתחילים כבר להינתן טפסי 4 ע”י העירייה.
    11. עדכונים לגבי התקדמות סיום עבודות התשתית הציבוריות ומוכנות הבתים לסיורי מסירה יועברו בהמשך.

  • 09/10/16

   חבר עמותה יקר שלום רב,

   אנו שמחים לעדכנך, שההסכם בין דיטלס לבין הקבלן י.ד כהן נסגר וניתן לפנות אליהם.
   המידע אושר הן ע”י נציגי הקבלן והן על ידי נציגי ספק השיש.

   להלן הפרטים הנדרשים אודות שיש DETAILS:
   כתובת אולם התצוגה: א.ת. שילת, בחניון מעל סופר “רמי לוי”- מודיעין.
   ימים ושעות קבלה:
   ימים ראשון, שני, רביעי וחמישי בין השעות 08:00-19:00

   יום שלישי בין השעות 08:30-14:00
   יום שישי בין השעות 08:30-13:00
   טלפון/ אשת קשר: 08-6222221 , ירדנה

   בברכת גמר חתימה טובה!

  • 21/09/16

   חבר עמותה שלום רב,

   להלן הצעת המחיר שהתקבלה על ידי מר אלי ביטון קבלן המיזוג באתר “גבעות מודיעין”, אותה נתבקשנו להעביר אליכם ע”י הקבלן.

   אנו חוזרים ומציינים שוב כי למען הסר ספק, חברת אילה א.ג.מ אינה אחראית ואין לה כל קשר למיזוג ו/או לקבלן המיזוג. לשאלות והבהרות הכם מתבקשים לפנות נציג הקבלן בלבד (ניר בראנץ 053-4259609

   שלום

   לפי מפרט מתכנן מיזוג אויר לפרוייקט

   מיני מרכזי ל 3 חדרים 16000+מע”מ.

   מיני מרכזי ל 4 חדרים 17000+מע”מ.

   מיני מרכזי ל5 חדרים 18000+מע”מ.

   מיני מרכזי ל6 חדרים 25000+מע”מ.

   כולל גבס והתקנה

   מזגן מולטי 1:5 תדיראן כולל התקנה 15000+מע”מ.

   מזגן מולטי 1:4 תדיראן כולל התקנה 13000+מע”מ.

   מזגן מיני מרכזי 4 כ”ס תדיראן כולל התקנה .כולל 3 מטר סלוט ואינו כןלל גבס. 11500ש”ח +מע”מ.

   מזגן מולטי 1:9 תדיראן כולל 4 מאיידים גלויים

   מיני מרכזי לסלון כולל סלוטים כולל כל ההכנות הדרושות וההתקנות. 35000+מע”מ.

   לא כולל ניקוזים וחשמל.

   תוספת למאייד נסתר כולל התקנה + סלוטים 1300+מע”מ.

   הערות:

   מולטי 1:5 + 1:4 דורשים הכנות צנרת ואינם כלולים במחיר.

   אחריות עבור ההתקנות 5 שנים. וישנה גם אחריות קבלן.

   המזגנים לפי מתכנן מיזוג האוויר הם מסוג טורנדו, ושידרוג המזגנים לתדיראן 1500ש”ח+מי”מ

   מי שמעוניין לעשות מזגני מולטי יש צורך בניקוזים לחדרים ולהקדים ולהתייעץ עם קבלן מיזוג האוויר.

   בכבוד רב

   אלי ביטון

  • 19/09/16

   חבר עמותה יקר שלום רב,
   הקבלן ביקש לידע אתכם דרכנו כי מי מכם שטרם סגר מערכת מיזוג עם הקבלן אלי ביטון מתבקש לעשות זאת לא יאוחר מיום חמישי הקרוב, 22/09/2016.
   חברים שמעוניינים לעשות מזגן מול ספק/קבלן אחר יבצעו זאת לאחר קבלת מפתח.

   אלי ביטון בטלפון 052-3658262 , דוא”ל elibiton2131@gmail.com
   לפרטים והבהרות נוספות יש לפנות לניר בראנץ (מכותב למייל זה) – 053-4259609

   אנו חוזרים ומדגישים, למען הסר ספק, חברת אילה א.ג.מ אינה אחראית ואין לה כל קשר למיזוג ו/או לקבלן המיזוג. לשאלות והבהרות הכם מתבקשים לפנות נציגי הקבלן בלבד (ניר בראנץ, אילנית חורש).

  • 23/8/16

   חבר עמותה יקר  שלום,

   כפי שציינו בתדריכים בעבר בנושא האשראי הבנקאי, במשיכת המשכנתא בחלקים מעת לעת קיימת הנחיה של בנק ישראל לבנקים בנוגע לאופן חישוב הריבית ע”י הבנקים במשיכות שאינן המשיכות הראשונות. מטרת ההנחיות להגן על ציבור לוקחי המשכנתאות ומהותן היא שהריבית נקבעת בכל משיכה בהתאם לעוגן. ואכן, כפי שחתמתם על מסמכי ההלוואות, כל מסלולי ההלוואות שלקחתם צמודים לעוגן כלשהו. ככלל, ערכי העוגנים נמצאים ביחס ישר לריביות על המשכנתאות בישראל, כך שכאשר הריביות על משכנתאות עולות גם ערכי העוגנים עולים, כך שהריביות על משיכות כספים חדשות גם גבוהות יותר.

   לתשומת לבכם שבחודשים האחרונים הייתה זחילה כלפי מעלה של הריביות על משכנתאות, כך שכבר במשיכה הקרובה שלכם הריבית אמורה להיות גבוהה מזו של המשיכה הקודמת.

   למרביתכם אין לכך השפעה על הצעד שתעשו- האם לממן את התשלום מאשראי זה או מהון עצמי, כיוון שלאור ניסיוננו החברים ממילא מחליטים על כך בהתאם להון העצמי הקיים- אבל לידיעתכם.

   לשם המחשה, מי שלקח במסלול בוליט מימון של עד 60%, הריבית היא עוגן פלוס 1.2%, שעומדת היום על 4.3% (בנוסף למדד).

  • 17/07/16

   חברי עמותת גבעות מודיעין שלום רב,

   נציגי הקבלן הביאו לידיעתנו כי ישנם חברי עמותה שמגיעים לאתר ולדירות על דעת עצמם ללא תיאום מראש  דבר שאינו מקובל, אינו בטיחותי ומהווה סכנה חמורה.

   אנו מבקשים בכל לשון של בקשה להישמע לנהלי הבטיחות בהגיעכם לאתר ולעשות זאת רק בתיאום מראש עם ניר בראנץ מנהל הפרויקט מטעם הקבלן :

   מר ניר בראנץ – טלפון 050-7400451

   הוראות בטיחות באתר :

   1) מבקרים ונכנסים לאתר יעשו בתיאום ובליווי נציג הקבלן בלבד.
   2) קיים איסור מוחלט לבקר באתר ללא מלווה וללא תיאום מראש ולקבלן לא תהיה שום אחריות עלפי מבקר שחרג מהנחיה זו.
   3) קיים איסור מוחלט על כניסה לאתר מעבר לשעות הפעילות.
   4) חל איסור כניסה בנעלי גומי ובנעליים פתוחות/נעלי עקב.
   5) לא תותר כניסה לילדים.
   6) לא תותר כניסת נשים בהריון.
   7) לא תותר כניסת בע”ח לאתר.
   8) כניסת מבקרים לאתר מותרת לדירת הרוכשים בלבד.
   9) אין להזיז ו/או להרים ו/או להישען  על מעקות, גדרות, מכשולי גישה וכיו”ב.
   10) אין להרים ו/או להסיר ו/או לפתוח וכיו”ב מכסה, דלת וכיו”ב בשטח האתר.
   11) על הדייר להישמע לכל ההנחיות והראות הבטיחות מפי הנציג המלווה בעת הביקור באתר. דייר אשר יחרוג מהוראות אלו לא תהה שום אחריות לגביו. אין בהוראות שדלעיל משום מיצוי ההנחיות שלפיהן יש לנהוג ואין בהן משום תחליף להפעלת שיקול דעת והתנהגות אחראית הנובעים והכרוכים במציאות מבקרים ו/או נכנסים באתר בנייה שטרם נסתיימה בו הבנייה בכל הקשור לנקיטת משנה זהירות בהימצאות והסיור בו.

  • 12/07/16

   חבר עמותה יקר,
   בעקבות בדיקה של אריחי המקלחון  שבוצע ע”י מפקח הפרויקט, מר ניסים בר, נמצא כי האריחים שנבחרו על ידי כלל הדיירים אינם תואמים את דרישות התקן נגד החלקה.
   סוג האריח למקלחון עצמו בלבד  הנדרש צריך להיות מסוג R11 ולא כפי שנבחרו וסופקו (R10) ע”י 2 ספקי הפרויקט, טובול וסטודיו קרמיקה.
   הנושא נבדק ואושר מול הספקים.
   כל הדיירים ללא יוצא מהכלל מתבקשים ליצור קשר עם נציג הספק  מולו סגרו את אריחי הריצוף במקלחון ולבצע בחירה מחדש. העתק של ההזמנה המתוקנת יש להעביר לידי מר ניר בראנץ במייל  nirbrants@walla.co.il וגב’ לאילנית חורש ilanit_ho@walla.co.il.

   1.studio  קרמיקה-רחוב שקד 11 א.ת. חבל מודיעין שוהם-איש קשר חגי
   שעות פתיחה-ימים א-ה 9:00-18:00 יום ו וערבי חג 9:00-13:00
   טלפון-03-9771799

   2.טובול קרמיקה-רחוב הבנאי 3 איזור תעשיה ישפרו מודיעין-איש קשר עדי
   שעות פתיחה- ימים א-ה 9:00-19:00 יום ו וערבי חג 9:00-13:00
   טלפון-08-9555555

  • 03/07/16

   חבר עמותה יקר שלום רב,
   נתבקשנו לעדכנכם ע”י הקבלן כי קבלן המזגנים מטעמו בפרויקט הוא מר אלי ביטון, שהינו קבלן מזגנים מורשה של תדיראן.

   כסטנדרט בפרויקט דירת 4 חדרים מקבלת הכנות למערכת מיזוג מיני מרכזי בלבד, דירות 5 ו 6 חדרים מקבלות בנוסף הכנה למזגן בחדר נוסף (הורים ו/או בוגר).

   מי מכם המעוניין לקבל הצעת מחיר להתקנת מערכת מיזוג מיני מרכזית ו/או משודרגת דרך אלי ביטון מתבקש לפנות אליו בטלפון 052-3658262.

   במידה והנכם מעוניינים לבצע שדרוג של מערכת מיזוג יש לפנות בהקדם לניר בראנץ ולהעביר אליו תכניות ע”מ שיוכל לבצע את ההכנות בהתאם למערכת הנדרשת

   מס’ הנייד של ניר בראנץ הוא 053-4259609.למען הסר ספק, חברת אילה א.ג.מ אינה אחראית ואין לה כל קשר למיזוג ו/או לקבלן המיזוג. לשאלות והבהרות הכם מתבקשים לפנות נציגי הקבלן בלבד (ניר בראנץ, אילנית חורש).

  • 15/6/16

   הקבלן סיים את עבודות השלד ב8 מבנים והחל בביצוע עבודות של תשתיות חשמל, אינסטלציה והכנות מיזוג.

   כמו כן החל הקבלן בעבודות גמר הכוללות טיח וריצוף בחלק מהדירות.

   הקבלן מתארגן לתחילת עבודות חיפוי אבן חיצוני במבנים אלו.

   בבניין 7 ו10 הקבלן ממשיך כמתוכנן בעבודות השלד וצפוי לסיימם בעוד כ3 חודשים.

  • 11/05/16
   חבר עמותה  יקר שלום,
   לידיעתכם במסגרת הסטנדרט הנכם רשאים לבחור בין 4 גוונים לדלת פנים ולא 3 כפי שצוין בעבר.
   הגוונים הם:
   –  לבן
   –  אגוז
   –  אלון מולבן
   –   שמנת

   כל מי שמעוניין בבחירת דלתות הסטנדרט בלבד מתבקש לפנות ישירות במייל לניר בראנץ ולעדכן אותו בנושא ולציין את גוון הדלת.
   כתובת דוא”ל של ניר בראנץ- nirbrants@walla.co.il

  • 15/6/16

   הקבלן סיים את עבודות השלד ב8 מבנים והחל בביצוע עבודות של תשתיות חשמל, אינסטלציה והכנות מיזוג.

   כמו כן החל הקבלן בעבודות גמר הכוללות טיח וריצוף בחלק מהדירות.

   הקבלן מתארגן לתחילת עבודות חיפוי אבן חיצוני במבנים אלו.

   בבניין 7 ו10 הקבלן ממשיך כמתוכנן בעבודות השלד וצפוי לסיימם בעוד כ3 חודשים.

  • 11/05/16

   חבר עמותה  יקר שלום,
   לידיעתכם במסגרת הסטנדרט הנכם רשאים לבחור בין 4 גוונים לדלת פנים ולא 3 כפי שצוין בעבר.
   הגוונים הם:
   –  לבן
   –  אגוז
   –  אלון מולבן
   –   שמנת

   כל מי שמעוניין בבחירת דלתות הסטנדרט בלבד מתבקש לפנות ישירות במייל לניר בראנץ ולעדכן אותו בנושא ולציין את גוון הדלת.
   כתובת דוא”ל של ניר בראנץ- nirbrants@walla.co.il

  • 13/03/16

   חבר עמותה שלום רב,
   אנו שמחים לבשר לכם כי הקבלן סיכם עם ספק שיש נוסף, להלן הפרטים.

   שם הספק – DETAILS
   כתובת אולם התצוגה – א”ת שילת בחניון מעל סופר “רמי לוי” – מודיעין
   ימים ושעות קבלה – א’ – ב’ – ד’ – ה’ בין השעות 08:00-19:00
   יום ג’ – 8:30- 14:00
   יום ו’ – 08:30-13:00
   טלפון – 08-6222221 / איש קשר: ירדנה.

   הספק הקיים הוא :
   שיש שגב– הספק יושב ברחוב העבודה 30 באשדוד ולא כפי שצוין בתיק דייר באור יהודה.
   לתיאום פגישה יש ליצור קשר עם ג’אנה בטלפון 054-4450057.
   קבלת קהל (בתיאום מראש )-
   ימים א ,ג, ד בין השעות 08:30-18:00
   ימים ב, ה בין השעות 08:30-16:00
   יום ו בין השעות 08:30-12:00

   הדגמים הם דגמי “קיסר” המפורטים בחוברת ב’ להסכם.
   מספרי דגם: 3141,3040,6100,2350,2220

   הבהרה בנושא טובול – ספק ריצוף וסנטריה.

   לאחר מס’ תלונות שהגיעו אלינו בנושא אי התאמה בין הסטנדרט שנבחר ומופיע בחוברות של טובול שהקבלן נתן לכם בתיק הדייר  ו/או במהלך האספה הכללית האחרונה (נעכרה ב 31/12/2015) ולאחר בדיקה מול מנהל הפרויקט בטובול נמצא כי חלה טעות (בתום לב) במידע שהוא העביר

   לנציגים. הנציגים הונחו וקיבלו את הרשימה המעודכנת והנכונה וכן הונחו ליצור קשר עם חברים שהיו בפגישות בטובול. במידה והייתם בטובול בעבר ולא יצרו עמכם קשר וטרם ביצעתם בחירתכם ניתן ליצור קשר ולתאם פגישה נוספת.

   לידיעתכם.

   טובול קרמיקה-רחוב הבנאי 3 איזור תעשיה ישפרו מודיעין-איש קשר עדי
   שעות פתיחה- ימים א-ה 9:00-19:00 יום ו וערבי חג 9:00-13:00
   טלפון-08-9555555

   אנו חוזרים ומבקשים מכם לעמוד במועדים שנתבקשתם לבחור ולהעביר תכניות שינויים.

   חברים שיש להם בעיה בקבלת תמחור ו/או אישור תכניות שינויים מול נציגי הקבלן (וטרם עשו זאת) יש לפנות במייל אליהם  ולכתב אותי במייל Sharon@ayala-agam.com על מנת שאוכל לבדוק ולסייע.

  • 13/03/16

   חבר עמותה יקר שלום רב,
   עיריית מודיעין נערכת לפתיחת שנת הלימודים ומבקשת ללמוד את נתוני המתאכלסים
   מצורף קובץ עליו נדרשים הדיירים להשיב לא יאוחר מסוף חודש מרץ 2016

   את הטפסים יש להשיב  למר אכרם חאג יחיא, מנהל מחלקת פיקוח על הבניה אגף הנדסה- עיריית מודיעין, המכותב למייל זה (acram_h@modiin.muni.il ) ו/או

   באחת הדרכים הבאות בלבד :
   1.       הגעה פיסית ליחידת הרישום בבניין העירייה רחוב תלתן 1 מודיעין
   2.      בפקס: 073-2326361
   3.      במייל: sagit_la@modiin.muni.il

  • 13/03/16

   חברי קבוצה יקרים שלום רב,
   בהמשך לעדכונכם כי הקבלן עלה לשטח והתחיל בביצוע הפרויקט נמסר לנו על ידו כי ישנם חברי עמותה שמגיעים לאתר באופן עצמאי.
   אנו מבקשים ודורשים מכל חברי העמותה לא להגיע לאתר בשלב זה. האתר הינו מקום מסוכן מאוד ללא תשתיות המאפשרות הגעה  למי שאינו בעל תפקיד/מקצוע.  חל איסור מוחלט לבקר באתר ללא מלווה וללא תיאום מראש ולקבלן לא תהיה שום אחריות לכל מבקר שחרג מהנחיה זו ולא תהיה אחריות על פגיעה או פציעה שח”ו תקרה.   שימו לב כי חל איסור על כניסה לאתר גם מעבר לשעות העבודה באתר.  הגעה לאתר תתאפשר בהמשך בעת הליך שינויי דיירים וגם אז הדבר יבוצע על פי נהלים ברורים –
   מבקרים ונכנסים לאתר ייעשו בתיאום ובליווי נציג הקבלן בלבד/ מתאם שינויי דיירים.
   אנו מודים לכם על שיתוף הפעולה.

  • 13/03/16

   אנו שמחים לעדכנכם כי הקבלן הנבחר הנו י .ד. כהן בע”מ וכי נחתם מולו ההסכם. בשעה טובה הקבלן עלה על השטח לגידור והחל בהכנות לקראת ביצוע הפרויקט.
   על-פי ההסכם משך הבניה יהיה  24 חודש כאשר לרשות הקבלן עומדים חודשיים גרייס נוספים,  כך שנכון לעכשיו הצפי לסיום אכלוס הינו אוגוסט 2017.

  Top
  Accessibility