שלבי התהליך

←       בחירת ועד מייצג והשגת הסכמה בין דיירי הבניין לתהליך לפחות 80% ולאחר                מכן פנייה לחברת אילה אגמ
←       בחירת עו"ד לליווי משפטי וייצוג דיירי הבניין במימון שלנו.
←       בחינת ההצעה המוגשת לדיירים וחתימה על הסכם שיתוף פעולה מולנו.
←       הגשת התוכניות לקבלת היתרי הבניה + תכנון מפורט לביצוע.
←       העמדת ליווי בנקאי מלא של אחד מהבנקים המובילים בישראל.
←       העמדת ערבות בנקאית מלאה צמודת מדד, בשווי הגבוה של דירתכם החדשה,              בהתאם לחוק המכר.
←       תשלום שכר דירה בשווי הדירות הקיימות, הריסת הבניין הקיים ובניית הבניין                  החדש ביעילות, איכות ובשיתוף פעולה ושקיפות מלאים עם נציגות דיירי הבניין.
←       סיום הבנייה והובלת הדיירים לדירותיהם החדשות.